Általános szerződési feltételek

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a CARGO Közlekedési Kft. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket.

  1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Címzett az a természetes személy vagy Ptk. 8:1. § szerinti vállalkozás, akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító szerződést hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető részére.

Előfizető az a természetes személy vagy vállalkozás, aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi.

Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai egy féléves/éves időtartamú határozott idejű Előfizetések.

Kiadó
CARGO Közlekedési Kft.
székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-974561 cégjegyzékszámon
honlap: www.kozlekedesvilag.hu
e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a www.kozlekedesvilag.hu/kiadvanyok címen érhető el.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

Terjesztő az a jogi személy, amely alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését a Kiadó utasításainak megfelelően.

  1. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes oldalon a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül. Az Előfizetési Jogviszonyon, mint határozott idejű keretszerződés a honlapon, a megrendelés leadásakor kiválasztott időtartamra válik érvényessé.

3.2 A Megrendelés minimális tartalma:

a) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma,

b) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám, adószám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése). Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.3 Előfizetési díjfizetés esetén a beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó a kiegyenlített vásárlásokat a kiállított számla megküldésével igazolja vissza.

A www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát.

A Kiadó, érdeklődés esetén, az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került.

3.4 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét Kiadó részére megadja;

a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges,

b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: számla küldése).

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 7 nappal. Amennyiben az előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelőcímre történő kézbesítésért.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 7. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.7 Az Előfizetés az érvényesen leadott megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.

3.8 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével –kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.9 Az Előfizető, az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név-és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá –az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában –annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Kiadó által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, piackutatások, felmérések, újajánlatokkal való megkeresés, valamint –az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában –a CARGO Közlekedési Kft. partnereitől származó akciókról és ajánlatokról történő tájékoztatáscéljából kezelje;

b) a Kiadó az Előfizető egyes személyes adatait (név,cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikusformában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez valóhozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) megkeressék;

c) a Kiadó az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse; illetve

d) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte.

3.10 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

Az Előfizetői (Címzetti) adatok kezelésével, tárolásával, továbbításával, feldolgozásával, továbbá az adatkezeléssel érintett jogairól, a jogérvényesítés lehetőségeiről szóló részletes szabályokat a www.kozlekedesvilag.hu oldalon az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza

3.11 A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k), adatkezelő(k):

Magyar Posta Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042463 székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6..)

  1. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés lejártával,

b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal;

c) amennyiben Előfizető a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) sz. Kormányrendelet szerinti elállás/felmondás jogát gyakorolja. A joggyakorlás módjáról szóló tájékoztatást jelen ÁSZF mellékletei (1, 2) tartalmazzák.

4.2 A határozott idejű Előfizetés a határozott időtartam alatt rendes felmondással-a jelen ÁSZF 4.1. c) pontban meghatározott esetet kivéve –egyoldalúan nem szüntethető meg.

4.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben –választása szerint –jogosult a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre vagy a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére. Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

  1. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ

5.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve Kiadó által üzemeltetett www.kozlekedesvilag.hu honlapon a www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes linken érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

5.2 Az előfizetési díj megfizetése kizárólag folyószámláról való átutalással történhet.

5.3 A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra kiállítja a számlát, melyet a számlafizető kérésére kiküld. A Kiadó forintban számláz.

  1. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (Címzetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles

a) kertesház esetén a telek –cím szerinti –bejáratánál a közterületről való elérhetőség biztosításával;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető vagy kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan és magántulajdon sérelme nélkül hozzáférhessen. Zártlépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.

6.3 A 6.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy –ha nem azonos az Előfizetővel a Címzett nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.5. A 6.1-6.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadómegbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.

  1. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

7.1 A Kiadó rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet átirányítja a Terjesztőhöz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).

7.2 A terjesztéssel előfizetéssel, számlázással kapcsolatos elérhetősége a következő: e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

7.3 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles eljuttatnia 7.2 pontban meghatározott elérhetőségre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett www.kozlekedesvilag honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

8.2 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. A jelen ÁSZF bármely módosítását a kiadó a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést a Kiadó internetes honlapján közzéteszi.

8.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket továbbá az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

8.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

8.5 Jelen ÁSZF 2017. január 5-ével hatályba lép.

 

Budapest, 2017. január 5.