Általános szerződési feltételek - Rendezvények

RENDEZVÉNYEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a CARGO Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban külön-külön: Rendezvény, együttesen: a Rendezvények) a jegyvásárlók (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.

 1. A RENDEZŐ

CARGO Közlekedési Kft.
székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-974561 cégjegyzékszámon
honlap: https://www.kozlekedesvilag.hu
e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendezőaz 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Részvételi jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Rendezvényen résztvevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 1. JOGVISZONY JELLEGE

4.1. Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának módosítására.  Rendező a módosításról a  www.kozlekedesvilag.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

 1. JEGYVÁSÁRLÁS

5.1. A Részvételi jegy kizárólag a www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/ honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg.

5.2. A megrendelő űrlap kitöltését és megküldését követően a Rendező a Jegyvásárló számára e-mail üzenetben visszaigazolást küld. A Rendező a rendezvény megtartásának hónapjában átutalásos számlát állít ki és küld meg a Jegyvásárló részére, amely minden fizetéssel kapcsolatos információt tartalmaz.

5.3. A Részvételi jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Részvételi jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Részvételi jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új Részvételi jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.4. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Részvételi jegy árának megtérítésére nem köteles.

 1. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

6.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.2. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.3. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.4. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.5. A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 1. SZAVATOSSÁG

7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7.2. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

7.3. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

 1. ADATVÉDELEM

A Társaság adatkezelési tevékenységéről az Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum ad teljes körű tájékoztatást.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

9.3. Jelen általános szerződési feltételek 2017. január 20. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

ELŐFIZETÉS

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a CARGO Közlekedési Kft. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket.

 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Címzett az a természetes személy vagy Ptk. 8:1. § szerinti vállalkozás, akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító szerződést hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető részére.

Előfizető az a természetes személy vagy vállalkozás, aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi.

Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai egy féléves/éves időtartamú határozott idejű Előfizetések.

Kiadó
CARGO Közlekedési Kft.
székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-974561 cégjegyzékszámon
honlap: www.kozlekedesvilag.hu
e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a www.kozlekedesvilag.hu/kiadvanyok címen érhető el.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

Terjesztő az a jogi személy, amely alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését a Kiadó utasításainak megfelelően.

 1. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes oldalon a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül. Az Előfizetési Jogviszonyon, mint határozott idejű keretszerződés a honlapon, a megrendelés leadásakor kiválasztott időtartamra válik érvényessé.

3.2 A Megrendelés minimális tartalma:

 1. a) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma,
 2. b) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám, adószám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése). Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.3 Előfizetési díjfizetés esetén a beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó a kiegyenlített vásárlásokat a kiállított számla megküldésével igazolja vissza.

www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát.

A Kiadó, érdeklődés esetén, az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került.

3.4 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét Kiadó részére megadja;

 1. a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges,
 2. b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: számla küldése).

3.5 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 7 nappal. Amennyiben az előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelőcímre történő kézbesítésért.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 7. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.7 Az Előfizetés az érvényesen leadott megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.

3.8 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével –kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.9 Az Előfizető, az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

 1. a) a Kiadó az Előfizető egyes személyes adatait (név,cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikusformában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez valóhozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) megkeressék;
 2. b) a Kiadó az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse; illetve
 3. c) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte.

3.10 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

Az Előfizetői (Címzetti) adatok kezelésével, tárolásával, továbbításával, feldolgozásával, továbbá az adatkezeléssel érintett jogairól, a jogérvényesítés lehetőségeiről szóló részletes szabályokat a www.kozlekedesvilag.hu oldalon az Adatvédelmi Ttájékoztató tartalmazza

3.11 A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042463 székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6..)

 1. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 Az Előfizetés megszűnik:

 1. a) a határozott idejű Előfizetés lejártával,
 2. b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal;
 3. c) amennyiben Előfizető a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) sz. Kormányrendelet szerinti elállás/felmondás jogát gyakorolja. A joggyakorlás módjáról szóló tájékoztatást jelen ÁSZF mellékletei (1, 2) tartalmazzák.

4.2 A határozott idejű Előfizetés a határozott időtartam alatt rendes felmondással-a jelen ÁSZF 4.1. c) pontban meghatározott esetet kivéve –egyoldalúan nem szüntethető meg.

4.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben –választása szerint –jogosult a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre vagy a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére. Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

 1. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ

5.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve Kiadó által üzemeltetett www.kozlekedesvilag.hu honlapon a www.kozlekedesvilag.hu/elofizetes linken érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

5.2 Az előfizetési díj megfizetése kizárólag folyószámláról való átutalással történhet.

5.3 A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra kiállítja a számlát, melyet a számlafizető kérésére kiküld. A Kiadó forintban számláz.

 1. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (Címzetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

6.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles

 1. a) kertesház esetén a telek –cím szerinti –bejáratánál a közterületről való elérhetőség biztosításával;
 2. b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 3. d) egyéb esetben az Előfizető vagy kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan és magántulajdon sérelme nélkül hozzáférhessen. Zártlépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.

6.3 A 6.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy –ha nem azonos az Előfizetővel a Címzett nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

6.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

6.5. A 6.1-6.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadómegbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.

 1. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

7.1 A Kiadó rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet átirányítja a Terjesztőhöz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).

7.2 A terjesztéssel előfizetéssel, számlázással kapcsolatos elérhetősége a következő: e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

7.3 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles eljuttatnia 7.2 pontban meghatározott elérhetőségre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett www.kozlekedesvilag honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

8.2 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. A jelen ÁSZF bármely módosítását a kiadó a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést a Kiadó internetes honlapján közzéteszi.

8.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

8.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

8.5 Jelen ÁSZF 2017. január 5-ével hatályba lép.

 

Budapest, 2017. január 5.