Általános szerződési feltételek - Rendezvények

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a CARGO Közlekedés Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Rendező) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban külön-külön: Rendezvény, együttesen: a Rendezvények) a jegyvásárlók (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.

 1. A RENDEZŐ

CARGO Közlekedési Kft.
székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-974561 cégjegyzékszámon
honlap: http://www.kozlekedesvilag.hu
e-mail: info@kozlekedesvilag.hu

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Részvételi jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐSI FELTÉTELEK HATÁLYA

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Rendezvényen résztvevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 1. JOGVISZONY JELLEGE

4.1. Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának módosítására.  Rendező a módosításról a  www.kozlekedesvilag.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

 1. JEGYSÁRLÁS

5.1. A Részvételi jegy kizárólag a www.kozlekedesvilag.hu/rendezvenyek/ honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg.

5.2. Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Rendező a honlapon közzétett adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban informálja a Jegyvásárlót.

5.3. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

5.4. Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra.
Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Rendező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén a Jegyvásárló valódiságát ellenőrizni.

5.5. A megrendelő űrlap kitöltését és megküldését követően a Rendező a Jegyvásárló számára e-mail üzenetben visszaigazolást küld. A Rendező a rendezvény megtartásának hónapjában átutalásos számlát állít ki és küld meg a Jegyvásárló részére, amely minden fizetéssel kapcsolatos információt tartalmaz.

5.6. A Részvételi jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Részvételi jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Részvételi jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új Részvételi jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.7. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Részvételi jegy árának megtérítésére nem köteles.

 1. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

6.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.2. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.3. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.4. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek.  Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

6.5. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.6. A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 1. SZAVATOSSÁG

7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7.2. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

7.3. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

 1. ADATVÉDELEM

8.1. A Rendező köteles a Jegyvásárló adatait bizalmasan, az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelni. A Rendező által végzett adatkezelésről és az adatvédelemről szóló részletes tájékoztató a  www.kozlekedesvilag.hu  oldalon érhető el.

8.3. Jegyvásárló a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező hirdetési célból közvetlen elektronikus levél útján értesítse a Jegyvásárlót a termékeiről, szolgáltatásairól.

8.4. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulása, valamint a 8.3. pont szerinti hozzájárulása önkéntes, azt bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja a Rendező felé írásban közölt nyilatkozatával.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

9.3. Jelen általános szerződési feltételek 2017. január 20. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐSI FELTÉTELEK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére

 1. A SZERZŐS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

1.1. A szolgáltatás, azaz a rendezvények és a kiadó szaklapjainak lényeges tulajdonságai megismerhetőek a Rendező www.kozlekedesvilag.hu internetes honlapján a megfelelő menüpontra való kattintással.

 1. A RENDEZŐ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSMAELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

2.1. A Rendező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak a jelen ÁSZF 1. pontjában.

 1. A SZERZŐS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

3.1. A Részvételi jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely nettó + Áfás összegben feltüntetésre kerül.

 1. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

4.1. A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 1. FELMONDÁS

5.1. A lemondás feltételei
a) a Rendezvény megtartása előtti 15. napig történő lemondás esetén a részvételi díj értékének 100%-a visszatérítésre kerül a Rendező által, a Rendező ebben az esetben nem számít fel kötbért,
b) a Rendezvény megtartása előtti 15. nap és 5. nap között történő lemondás esetén a részvételi díj értékének 50%-a kötbérként fizetendő a Rendező részére
c) a Rendezvény megtartása előtti 5. napon belüli lemondás esetén a Jegyvásárló köteles a részvételi díj értékének 100%-át kötbérként megfizetni a Rendező felé.

5.2. Jegyvásárló a lemondás jogát a rendezveny@kozlekedesvilag.hu  e-mail címre történő egyértelmű nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja. A lemondás időpontja a Rendező levelező szerverére való beérkezés időpontjával azonos.

6     MAGATARTÁSI KÓDEX

6.1. Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezése.

 1. A SZERZŐS IDŐTARTAMA

7.1. A szerződés a megrendeléstől a Rendezvény lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

 1. PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS

8.1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listájának elérhetősége: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 1. BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS

9.1. Jegyvásárló a Rendezővel szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.).